Regulamin Klubu

NEW YORK

 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Klub muzyczny NEW YORK z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 62 jest miejscem prywatnym i reprezentowany jest wyłącznie przez Właścicieli Klubu.

 

2. Jedyną oficjalną stroną Klubu Muzycznego NEW YORK jest strona www.newyork.net.pl. 

Właściciel klubu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje zamieszczone na innych stronach internetowych.

 

3. Każdy gość Klubu, automatycznie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych oraz filmów z jego udziałem.

 

4. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu wyłączając miejsce wyznaczone do tego celu.

 

5. W przypadku wnoszenia własnego jedzenia i napojów – w tym alkoholowych - do Klubu pobierana jest opłata w wysokości 10 krotnej wartości zakupu wniesionego produktu oraz utylizacja produktu nie zakupionego w klubie.

 

6. Klub utrwala przebieg koncertów lub imprez dla celów promocji lub reklamy. Wizerunek osób przebywających na terenie Klubu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

§ 2
OSOBY UPRAWNIONE DO WSTĘPU DO KLUBU


1. Osoby powyżej 18-go roku życia, posiadające dowód tożsamości potwierdzający wiek.

 

2. W uzasadnionych przypadkach obsługa Klubu może poprosić Gości o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek. Nie dotyczy to specjalnych imprez zamkniętych lub wybranych koncertów, na których osoby poniżej 18-go roku życia mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

 

3. Przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych – na podstawie ważnych legitymacji, po uzgodnieniu z Właścicielem Klubu.

 

4. Klub zastrzega sobie prawo selekcji Gości. Obsługa Klubu może odmówić wstępu do Klubu każdej osobie bez podania przyczyny.

 

ZAKAZ WSTĘPU będzie stosowany szczególnie w stosunku do:
a ) osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu,
b ) osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
c ) osób posiadających nieodpowiedni ubiór, do którego należą między innymi: strój sportowy (dres, bluza z kapturem) oraz krótkie spodnie,
d ) osób agresywnych w wyglądzie i zachowaniu, których obecność może stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych osób przebywających w Klubie,
e ) osób nietrzeźwych,
f ) osób pod wpływem działania narkotyków lub substancji odurzających.

 

§ 3
GODZINY OTWARCIA KLUBU, KONCERTY BILETOWANE I BEZPŁATNE ORAZ REZERWACJE


1. Klub czynny jest w od godziny 18:00. W godzinach wcześniejszych na terenie Klubu może przebywać jedynie obsługa oraz osoby upoważnione przez Właściciela Klubu.

 

2. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest przez Właściciela – stosownie do okoliczności.

 

3. Wstęp do Klubu jest bezpłatny z wyłączeniem koncertów lub imprez, na które wymagana jest visa bądź bilet wstępu . Visę można zakupić w dniu koncertu/wydarzeni, natomiast bilet w wyznaczonym terminie. Liczba vis oraz biletów na każdy koncert/imprezę jest ograniczona.

 

4. Klub jest podzielony na 5 stref (Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx, Staten Island), w każdej strefie wymagany jest szacunek i zasady dobrego zachowania z poszanowaniem przedmiotów umiejscowionych w danej strefie.

 

5. Opłata za rezerwację w renomowanej strefie Manhattan, będzie ustalana indywidualnie przez Managera. Manhattan nie jest strefą dostępną dla wszystkich Gości Klubu.

 

6. Rezerwacje w strefach: Brooklyn, Queens, Staten Island obowiązują do godz. 19:30, natomiast w weekendy (piątek, sobota) do 21:30. Klub zastrzega sobie prawo zmiany nr stolika. Osoby, które do wyznaczonej godziny nie zgłoszą się po odbiór rezerwacji u obsługi klubu tracą rezerwację miejsca.

 

7. Klub zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu koncertów i imprez z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

 

8. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu lub imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

 

9. Uczestnik klubu może być narażony na przebywanie w strefie dźwięków i światła mogących mieć wpływ na zdrowie.

      

 § 4
KONCERTY BILETOWANE/VISY


1.Opłata za visę lub bilet na koncert nie podlega negocjacjom i nie jest on zwracany w przypadku wychodzenia z Klubu.

 

2. Klub zastrzega sobie prawo w połączeniu ze wszystkimi innymi postanowieniami

i zasadami do tego co następuje:


a) odwołania koncertu płatnego bez wcześniejszego uprzedzania. Klub nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza visy lub biletu na koncert.
b) visa lub bilet na koncert nie podlega zwrotowi lub zamianie.

c) zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty oraz   dokonania wszelkich możliwych zmian w przebiegu koncertu  z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych,
d) odmowy wstępu posiadaczowi visy lub biletu na koncert będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadkach uzasadnionych względami  bezpieczeństwa,
e) odmowy wniesienia oraz zakazu używania w Klubie profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz/dźwięk (np. aparatu fotograficznego z wymienną optyką). Uczestnik koncertu obowiązany jest ww. przedmioty złożyć za pokwitowaniem we wskazanym przez Managera płatnym depozycie,
f) zmiany miejsca siedzącego/stojącego posiadaczowi visy lub biletu na koncert na inne jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba,
g) w przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego lub postanowień regulaminu wezwać posiadacza visy lub biletu na koncert  do właściwego  zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w koncercie wezwać do opuszczenia przez niego Klubu i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.

 

3. Posiadacz visy lub biletu na koncert jest zobowiązany do zachowania go w stanie umożliwiającym poprawne odczytanie unikalnego kodu paskowego, lub znajdującego się nad nim kodu cyfrowego, stanowiących podstawę do sprawdzenia oryginalności visy lub biletu na koncert. Visa lub bilet na koncert z uszkodzonymi (nieczytelnymi) kodami są nieważne.

 

4 . Visa lub bilet na koncert uprawnia do jednorazowego wstępu na koncert, po puszczeniu terenu koncertu nie uprawnia do ponownego wstępu na jego podstawie.

 

5. Uczestnik koncertu zobowiązany jest aby w każdym momencie trwania koncertu posiadać
przy sobie visę/bilet  do kontroli.

 

§ 5
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

1. Klub jest miejscem monitorowanym.

 

2. Na terenie należącym do Klubu ochronę fizyczną sprawują pracownicy Ochrony, zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie oraz zabezpieczenia jego mienia i przebywających w nim Gości oraz pracowników.

 

3. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich i ich mieniu.

 

4. Osoby przebywające w Klubie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Ochrony oraz obsługi Klubu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia przeciwpożarowego.

 

5. Osobom wchodzącym do Klubu i przebywającym w Klubie ZABRANIA SIĘ:


a) wnoszenia do Klubu jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
b) wnoszenia do Klubu środków odurzających i narkotyków,
c) posiadania i wnoszenia do Klubu broni oraz materiałów wybuchowych,
d) posiadania i wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w Klubie. W przypadku wniesienia ich na teren Klubu będą one odbierane przez Ochronę i przekazane uprawnionym organom,
e) wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone tylko dla osób pracujących w Klubie,
f) dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych bez zgody Managera Klubu,
g) rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
h) użytkowania wyposażenia Klubu niezgodnie z jego przeznaczeniem – w szczególności wchodzenia na krzesła, stoliki, blat barowy oraz obicia kanap,
i) wychodzenia poza teren Klubu z pojemnikami szklanymi (szklanki, kufle, kieliszki itp.), będącymi własnością Klubu, wprowadzania zwierząt do Klubu,

j) rejestracji audio-video oraz zdjęć w klubie New York, bez pisemnej zgody właściciela klubu New York pod rygorem odszkodowania i kar finansowych.

 

6. Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów i niestosujące się do poleceń obsługi zostaną niezwłocznie usunięte z terenu Klubu.

 

7. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.

 

8. Obsługa Klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

9. Goście Klubu zobowiązani są poinformować Ochronę o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

 

10. Ochrona jest UPRAWNIONA DO:

 

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Klubie,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Klubu, a w przypadku niewykonania takich poleceń, ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,
d) Ochrona może wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa.

 

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA


1. Za zniszczenia wyposażenia Klubu, osoby które się tego dopuściły, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.

 

2. Każdorazowe zachowanie o znamionach przestępstwa, wykroczenia i wszelkich aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Klubu.

 

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie w godzinach otwarcia Klubu, w tym na terenie przyległym do Klubu.

 

4. Skargi Gości przyjmowane w formie pisemnej przez Managerów Klubu.

 

5. W przypadku spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Właściciel lub Manager z zastosowaniem przepisów powszechnie obowiązujących w tym  Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Facebook New York Klub Muzyczny